X
X
Back to the top
X
blank

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Algemeen Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Artikel 11 – Levering, verzendkosten en uitvoering
Artikel 3 – Toepasselijkheid Artikel 12 – Betaling
Artikel 4 – Het aanbod Artikel 13 – Geschillen
Artikel 5 – De overeenkomst Artikel 14 – Gegevensbeheer
Artikel 6 – Herroepingsrecht Artikel 15 – Overmacht
Artikel 7 – Retourzenden Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 – De prijs

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Gram. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Gram, www.gramvinyl.nl.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  • Dag: kalenderdag;
  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, te weten Gram.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Eenmanszaak Gram Vinyl
Correspondentieadres: Boulevard 82, 4701 EW Roosendaal
E-mail adres: info@gramvinyl.nl
Telefoonnummer: 06 4280 7667
Website: gramvinyl.nl
Kvk-nummer: Breda, 80064655
Btw-identificatienummer: NL003388923B58
Rekeningnummer: NL72 INGB 0006 4322 49

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden ten behoeve van Gram worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gram Vinyl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Gram via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Artikel 7 – Retourzenden

 1. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontbinding worden de geleverde producten teruggestuurd naar de ondernemer. De dag van ontbinding is de dag waarop de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik maakt van het recht van ontbinding. Of de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd dient door de consument te worden bewezen.
 2. Wanneer de consument producten retour zendt verpakt de consument de producten dusdanig dat beschadiging wordt voorkomen. Het liefst in de oorspronkelijke verpakking.
 3. Producten worden zo goed als mogelijk in de originele staat en verpakking, in ieder geval in een deugdelijke verpakking, aan de ondernemer geretourneerd met inachtneming van de door de ondernemer verstrekte retourinstructies.
 4. Indien een product beschadigd terugkomt bij de ondernemer, heeft de consument slechts recht op de restwaarde van het product. De ondernemer is gerechtigd de schade bij de consument in mindering te brengen.
 5. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding komen de kosten voor de retourzending voor zijn rekening.
 6. De ondernemer betaalt in geval van een retourzending door de consument het aankoopbedrag inclusief de kosten voor heenzending (dus exclusief de kosten van retourzending) binnen 14 dagen na de dag van ontvangst door de ondernemer terug.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. De ondernemer is niet verplicht producten tegen een onjuiste lagere prijs te verkopen als het evident is dat deze prijs fout is en de consument dit redelijkerwijs had kunnen weten. Dit geldt ook nadat er een verzendbevestiging is verstuurd.
 7. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 8. De vermelde prijzen zijn, binnen Nederland, inclusief verzendkosten.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument, alvorens over te gaan tot terugzending aan Gram, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Gram. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Gram schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in juiste staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de consument door Gram gegrond worden bevonden, zal Gram naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Gram en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Gram voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 11 – Levering, verzendkosten en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.
 6. Levering geschiedt via Post NL of anderszins.
 7. Verzendkosten binnen Nederland zijn gratis.
 8. Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email.
 9. Gram probeert binnen maximaal 3 werkdagen een artikel te leveren. De genoemde levertijden zijn indicatief. Bij een lange levertijd neemt Gram contact op met de klant.

Artikel 12 – Betaling

 1. De betaling dient door de consument te worden voldaan alvorens de levering van het product in werking wordt gezet.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Facturering door Gram vindt elektronisch plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de consument zijn betaald door middel van elektronische betaling op een door Gram aangegeven bankrekening, met behulp van iDEAL.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gram en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 – Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Gram, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gram. Gram houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid.
 2. Gram respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Gram maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Gram is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gram, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Gram behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gram gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Gram bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Gram is niet aansprakelijk voor schade ontstaan objecten door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

Gram is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de consument aan alle verplichtingen is voldaan.

Vastgesteld door Gram
Roosendaal, 11 november 2020

Voer voor verzamelaars

Vinyl is verzamelen. En met verzamelen ben je nooit klaar. Bij Gram vind je collector's items en tijdloze klassiekers. Rariteiten en verplichte nummers.  Gram heeft een zorgvuldig samengesteld assortiment van funk tot punk, soul tot jazz, mainstream tot metal. Alleen wat de moeite waard is, halen we in huis.